Microsoft Word – Algemene voorwaarden van VAN DOORNIK VERHUUR.a doc.doc

ALGEMENE BEPALINGEN

1.TOEPASSELIJKHEID

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten betreffende koop en huur gedaan/gesloten door Van Doornik Verhuur.
 2. Afwijkingen van deze voorwaarden moeten uitdrukkelijk, schriftelijk, overeengekomen worden.
 3. Indien de koper/huurder een natuurlijk persoon is, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, blijven de artikelen van deze algemene voorwaarden of onderdelen daarvan, die (vermoed worden) onredelijk bezwarend voor de koper/huurder (te) zijn en dus voorkomen op de lijsten als bedoeld in de artikelen 6:236 en 6:237 BW, dan wel in strijd zijn met bepalingen van dwingend consumentenrecht, buiten toepassing.

2.BETALING

a. Betaling geschiedt in contanten, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
b. Indien het verschuldigde bedrag door middel van een factuur in rekening wordt gebracht dient betaling te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, zijnde de fatale betalingstermijn.
c. Betalingen worden, ongeacht de benoeming, eerst geacht te zijn geschied ter voldoening van de opengevallen rente en kosten, en vervolgens ter voldoening van de oudste, openstaande factuur.
d. Bij overschrijding van de fatale betalingstermijnis de koper/huurder van rechtswege in verzuim en een contractuele rente verschuldigd van 1,5% per maand of een gedeelte daarvan over het niet voldane gedeelte van de factuur.
e. Indien Van Doornik Verhuur genoodzaakt is haar vordering uit handen te geven, komen, afgezien van haar verdere aanspraken op schadevergoeding, alle kosten daarop vallende, zowel de gerechtelijke als buitengerechtelijke, welke laatste is gefixeerd op 15% van het te vorderen bedrag met een minimum van € 125,–, voor rekening van de koper/huurder.

3.OVERMACHT

Omstandigheden buiten de wil en toedoen van Van Doornik Verhuur, al dan niet ten tijde van het sluiten van de overeenkomst voorzienbaar, welke van dien aard zijn dat naleving van de overeenkomst redelijkerwijs niet van haar kan worden verlangd, geldt als overmacht. Overmacht, blijvend of tijdelijk, bevrijdt Van Doornik Verhuur van de verplichting tot nakoming.

Onder overmacht wordt onder andere verstaan: gebrek aan zaken, fabrieks- of vervoersstoringen van welke aard dan ook, werkstakingen, uitsluiting van of gebrek aan personeel, quarantaine, epidemiën, mobilisatie, staat van beleg, oorlog, belemmerde of gesloten aanvoer te land, ter zee of in de lucht, wanprestatie van derden die door Van Doornik Verhuur ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst werden ingeschakeld, alsmede alle belemmeringen veroorzaakt door maatregelen van overheidswege.

Overmacht van de zijde van de leverancier van Van Doornik Verhuur valt ook onder deze overmachtsbepaling.

4.BEVOEGDHEID TOT ANNULERING

Indien de koper/huurder jegens Van Doornik Verhuur te kort schiet in de nakoming van zijn verbintenissen (waarbij niet prompte betaling van de eerdere vervaltermijn op het overeengekomen tijdstip een dergelijke aanleiding zal vormen), is Van Doornik Verhuur bevoegd de uitvoering of verdere uitvoering van de overeenkomst zonder voorgaande kennisgeving aan de koper/huurder op te schorten en slechts voort te zetten tegen vooruitbetaling of zekerheidsstelling. In dat geval zal de koper/huurder niet gerechtigd zijn tot enigerlei schadeloosstelling en blijft diens betalingsverplichting onverminderd voortbestaan.

5.GESCHILLEN

a. Op alle overeenkomsten van Van Doornik Verhuurs is Nederlands recht van toepassing. b. Alle geschillen worden beslecht door de bevoegde rechter van de plaats van vestiging van

Van Doornik Verhuur, dan wel ter keuze van Van Doornik Verhuur, van de plaats van vestiging van de koper/huurder.

HUUROVEREENKOMSTEN

1. DE OVEREENKOMST

Huurder verklaart door ondertekening van het Van Doornik Verhuur- koop/huurcontract de daarin omschreven zaken van Van Doornik Verhuur in goede staat in huur te hebben ontvangen tegen een door partijen overeengekomen huurprijs.

2.DUUR VAN DE OVEREENKOMST

a. De zaken zijn verhuurd voor een periode zoals partijen zijn overeengekomen.
b. Bij niet tijdig terugbezorgen van het gehuurde wordt de huurprijs per dag doorberekend en staat het Van Doornik Verhuur vrij op ieder gewenst moment het gehuurde weer tot zich te nemen.
c. Op zondagen en wettelijk erkende feestdagen kan het gehuurde niet worden terugbezorgd en zal Van Doornik Verhuur het gehuurde niet in ontvangst nemen.
d. Het gehuurde moet worden terugbezorgd voor 9.00 uur – horecazaken voor 11.00- bij gebreke waarvan voor de dag van terugbezorging huur in rekening wordt gebracht.

3. ZEKERHEID

De huurder is gehouden bij ontvangst van het gehuurde een waarborgsom te storten zoals partijen schriftelijk zijn overeengekomen. Na terugbezorging van het gehuurde wordt de waarborgsom gerestitueerd onder aftrek van de nog onbetaalde huurpenningen en/of schadevergoeding en/of kosten. Uitgangspunt is dat de zaken in dezelfde staat terugbezorgd dienen te worden als waarin huurder deze destijds heeft ontvangen.

4. TERUGGAVE VAN HET GEHUURDE

 1. Bij beëindiging van de huurovereenkomst is de huurder gehouden de zaken in dezelfde staat aan Van Doornik Verhuur terug te geven als waarin hij deze heeft ontvangen.
 2. Indien huurder daartoe niet in staat is dient deze aan Van Doornik Verhuur een door deze te bepalen schade te betalen: in geval het gehuurde niet wordt terugbezorgd is de schade de objectieve vervangingswaarde van het gehuurde.

5. GEBRUIK EN ONDERHOUD

 1. Huurder is gehouden het gehuurde overeenkomstig de bestemming en als een goed huisvader te behandelen en te verzorgen, met inachtneming van de bedienings- en behandelingsvoorschriften, indien deze zijn overhandigd, en/of conform de instructies van Van Doornik Verhuur. Huurder is verantwoordelijk voor het gebruik van de juiste brandstof en smeermiddelen en het noodzakelijke oliepeil van gehuurde machines.
 2. De onderhoudskosten zijn voor huurder. Het is huurder niet toegestaan enige verandering aan het gehuurde aan te (laten) brengen, noch herstelwerkzaamheden aan het gehuurde te (laten) verrichten. Alle gebreken en /of defecten aan het gehuurde dienen onmiddelijk schriftelijk te worden gemeld aan Van Doornik Verhuur.

6. RECLAMES

Het gehuurde dient bij ontvangst onverwijld door huurder te worden gecontroleerd. Er kan alleen gereclameerd worden voor ingebruikneming van het gehuurde en alleen op de “ontvangstdag”. Reclames na ingebruikneming worden niet geaccepteerd.

7. EIGENDOM

Het gehuurde blijft te allen tijde eigendom van Van Doornik Verhuur.

8. INSPECTIE

 1. Van Doornik Verhuur of een door haar aan te wijzen derde(n)- heeft te allen tijde het recht het gehuurde te bezichtigen voor controle of onderhoud. Indien het gehuurde wordt gebruikt op een wijze waar het niet bestemd is, wordt overbelast of regelmatig onderhoud achterwege blijft, heeft Van Doornik Verhuur het recht de overeenkomst met onmiddelijke ingang te beëindigen en het gehuurde onverwijld terug te nemen. Huurder blijft in dat geval gehouden de volledige huurprijs van de overeengekomen huurperiode te betalen.
 2. Wanneer het gehuurde bij beëindiging van de huurovereenkomst in het bezit is van Van Doornik Verhuur, wordt het gecontroleerd en –indien mogelijk- in aanwezigheid van huurder geteld. Deze controle en telling zijn bindend.

9. VERBOD EN GEBRUIK DOOR ANDEREN DAN HUURDER

Het is huurder verboden om het gehuurde aan derden ter beschikking te stellen of door derden te laten gebruiken –al dan niet tegen betaling- tenzij met schriftelijke toestemming van Van Doornik Verhuur. Bij overtreding van dit verbod geldt het gestelde onder 8a.

10. AANSPRAKELIJKHEID

 1. De door Van Doornik Verhuur opgegeven termijnen waarbinnen zij de zaken bezorgd of ter beschikking stelt zijn nimmer als fatale termijn te beschouwen, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
 2. Gedurende de huurperiode is huurder aansprakelijk voor schade aan het gehuurde en heeft hij alle risico’s van het gehuurde.
 3. Indien directe of indirecte schade en/of letsel het gevolg is van een gebrek aan het gehuurde, kan Van Doornik Verhuur voor maximaal €500,– aansprakelijk worden gesteld.
 4. Ingeval van een defect of schade aan het gehuurde, als gevolg van een normale slijtage, draagt Van Doornik Verhuur zorg voor reparatie en zonodig en indien mogelijk voor vervanging, gedurende de verdere duur van de huurovereenkomst.
 5. In alle andere gevallen dan onder d. omschreven blijven de huurpenningen onverkort verschuldigd en is er geen recht op vervangend materiaal.
 6. In geval reparaties door Van Doornik Verhuur noodzakelijk zijn door het gebruik van ongeschikte accessoires, reparaties door derden, onvakkundige behandeling of enige andere oorzaak, die niet als normale slijtage kan worden beschouwd, is huurder aansprakelijk voor deze extra kosten.

11. VERZEKERING IN VERBAND MET BEDRIJFSMATIG GEBRUIK

Huurder draagt zorg voor verzekering van alle risico’s van schade, welke voortvloeien uit bedrijfsmatig gebruik van het gehuurde. De verzekeringsovereenkomst dient ondergebracht te zijn bij een bonafide verzekeraar. Van Doornik Verhuur is gesubrogeerd in de rechten van huurder uit deze verzekeringsovereenkomst.

12. BIJKOMENDE KOSTEN

Bijkomende kosten in de zin van lasten en belastingen van overheidswege geheven alsmede te verrichten diensten door Van Doornik Verhuur zijn voor rekening van huurder c.q. worden bij haar in rekening gebracht.

13. WANPRESTATIES

In geval van de hierna te noemen omstandigheden heeft Van doornik Verhuur het recht, zonder dat enige ingebrekestelling vereist is, om de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst als ontbonden te beschouwen en het gehuurde onverwijld weer tot zich te nemen, onverminderd haar recht op vergoeding van schade en kosten en gehoudenheid van huurder tot onverwijlde betaling van de verschenen huurtermijnen of gedeelten daarvan :

a. Huurder blijft in gebreke de huur tijdig te betalen of andere verplichtingen uit deze overeenkomst (inclusief standaardvoorwaarden) na te komen.

 1. Conservatoir of executoriaal beslag wordt gelegd op één of meerdere vermogensbestanddelen van huurder of op het gehuurde;
 2. Huurder vraagt surséance van betaling aan of wordt in staat van faillisement verklaard;
 3. Huurder overlijdt of wordt onder curatele gesteld;
 4. Huurder maakt melding van betalingsonmacht.

14. INFORMATIE- EN VRIJWARINGSVERPLICHTING

Huurder is gehouden Van Doornik Verhuur onverwijld in kennis te stellen van de in het voirge artikel genoemde gevallen alsmede zijn voornemen Nederland metterwoon te verlaten.

KOOPOVEREENKOMSTEN

 1. DE OVEREENKOMST Koper verklaart door ondertekening van het “Van Doornik Verhuur” – koop/huurcontract de daarin omschreven zaken met bijbehorende accessoires in goede staat in ontvangst te hebben genomen.
 2. LEVERING EN RISICO
  1. Tenzij in een offerte/opdrachtsbevestiging anders vermeld, geschiedt levering op het terrein van Van Doornik verhuur. Opslag na levering geschiedt voor rekening en risico van koper
  2. De door Van Doornik Verhuur opgegeven leveringstijdstippen zullen nimmer als fatale termijn zijn te beschouwen. Van Doornik Verhuur is dan ook eerst in verzuim na ingebrekestelling.
 3. ACCEPTATIE EN RECLAMES
  1. Reclames dienen binnen 8 dagen na levering door de koper bij aangetekend schrijven, gemotiveerd aan Van Doornik Verhuur te worden medegedeeld, tenzij koper de tekortkoming redelijkerwijs niet binnen deze termijn heeft kunnen ontdekken. In zo’n geval dient de koper Van Doornik Verhuur alsnog onverwijld in kennis te stellen van de tekortkoming.
  2. Bij gebreke hiervan wordt de koper geacht met het geleverde onvoorwaardelijk accoord te zijn gegaan.
  3. Indien buiten de boven omschreven gevallen aan de klacht aandacht wordt besteed, geschiedt dit geheel onverplicht en kan koper hieraan geen rechten ontlenen.
 4. ONTBINDING

Indien koper niet voldoet aan zijn betalingsverplichting, in staat van faillisement wordt verklaard, surséance van betaling aanvraagt of melding doet van betalingsonmacht zoals bedoeld in artikel 14d. van de coördinatiewet sociale verzekeringen in de diverse Belastingwetten, heeft Van Doornik Verhuur de bevoegdheid, zonder dat een ingebrekestelling is vereist, de overeenkomst te ontbinden, onverminderd haar recht op schadevergoeding.

5. EIGENDOMSVOORBEHOUD

Levering vindt plaats onder eigendomsvoorbehoud. Dit voorbehoud geldt terzake van vorderingen tot betaling van alle door Van Doornik Verhuur geleverde of te leveren zaken, alsmede terzake van vorderingen wegens het tekort schieten van koper in de nakoming van deze overeenkomsten. Indien de te leveren zaken bestemd zijn om te worden samengebouwd met eigendom van derden, is koper verplicht op eerste verzoek van van Doornik Verhuur, zonodig voordat levering plaatsvindt, Van doornik Verhuur een stil pandrecht te verlenen op de vorderingen die koper zelf op deze derden heeft of zal krijgen.

6. AANSPRAKELIJKHEID

 1. Indien er sprake is van een gebrek aan het geleverde, zal Van Doornik Verhuur, hetzij de koper alsnog; een in onderling overleg vast te stellen, korting op de koopprijs verlenen.
 2. Van Doornik Verhuur aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gebreken, veroorzaakt door of ontstaan aan het geleverde door schuld of toedoen van koper of wel door schuld van buitenkomende oorzaken.

7. WIJZIGINGEN

Indien wenselijk en/of door Van Doornik Verhuur noodzakelijk geacht, is Van Doornik Verhuur bevoegd tot wijzigingen van de voorwaarden over te gaan.

Assortiment

Zoek een product

Typ de eerste letters van een product